Photo Gallery

谷中夜店通り延命地蔵peji/tai_dong_qu_gu_zhongyomise_tongri_yan_ming_de_zang.htmlpeji/tai_dong_qu_gu_zhongyomise_tongri_yan_ming_de_zang.htmlshapeimage_9_link_0
木造大日如来坐像../gong_cheng.html../gong_cheng.htmlshapeimage_10_link_0
五大明王のうち
四大明王新規制作 ../wu_da_ming_wangnouchi_si_da_ming_wang_xin_gui_zhi_zuo_top.html../wu_da_ming_wangnouchi_si_da_ming_wang_xin_gui_zhi_zuo_top.html../wu_da_ming_wangnouchi_si_da_ming_wang_xin_gui_zhi_zuo_top.htmlshapeimage_11_link_0shapeimage_11_link_1
平安期宝相華唐草文様
透彫光背 復元制作peji/ping_an_qi_bao_xiang_hua_tang_cao_wen_yang_tou_diao_guang_beifu_yuan_zhi_zuo.htmlpeji/ping_an_qi_bao_xiang_hua_tang_cao_wen_yang_tou_diao_guang_beifu_yuan_zhi_zuo.htmlpeji/ping_an_qi_bao_xiang_hua_tang_cao_wen_yang_tou_diao_guang_beifu_yuan_zhi_zuo.htmlshapeimage_12_link_0shapeimage_12_link_1

   -----  新規制作   Works   ------------------------------------------------------

飛天/雲peji/fei_tianyun.htmlshapeimage_14_link_0
板彫真言八祖../My_Albums/My_Albums.html../My_Albums/My_Albums.htmlshapeimage_20_link_0
柄杓・デザイン制作../My_Albums/My_Albums.htmlpeji/bing_biao.htmlshapeimage_23_link_0
厨子peji/chu_zi.htmlpeji/chu_zi.htmlshapeimage_25_link_0

new!

仁王像../ren_wang_xiang_zhi_zuo_xing_cheng.html../ren_wang_xiang_zhi_zuo_xing_cheng.htmlshapeimage_26_link_0

new!

閻魔王座像peji/yan_mo_wang_zuo_xiang.htmlpeji/yan_mo_wang_zuo_xiang.htmlshapeimage_30_link_0